G50: Bệnh dây thần kinh tam thoa

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã chưa xác định

Mã bệnh G50 là gì? Chẩn đoán G50 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã G50 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã G50 là mã bệnh ICD 10 Bệnh dây thần kinh tam thoa.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 127
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: G50.-

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã G50 ICD 10 là mã không thể lập hóa đơn/không xác định (Non-Billable/Non-Specific): mã không thể dùng để xác định tên chẩn đoán cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã G50 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã G50 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 G50 Bệnh dây thần kinh tam thoacó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã G50
 • Mã bệnh G50 là mã ICD 10 Bệnh dây thần kinh tam thoa
 • G50 thuộc mã loại G50 là mã ICD 10 Bệnh dây thần kinh tam thoa
 • G50 thuộc mã nhóm chính G50-G59 là mã ICD 10 Bệnh dây, rễ và đám rối thần kinh
 • G50 thuộc mã chương G00-G99 là mã ICD 10 Bệnh hệ thần kinh
 • G50 thuộc Chương VI - Bệnh hệ thần kinh
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh G50 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code G50 is ICD 10 CM code for Disorders of trigeminal nerve
 • G50 is ICD 10 CM for Disorders of trigeminal nerve
 • G50-G59 is ICD 10 CM code for Nerve, nerve root and plexus disorders
 • G00-G99 is ICD 10 CM code for Diseases of the nervous system
 • Chapter VI Diseases of the nervous system
G50 ICD-10-CM Coding Rules
 • G50 should not be used for reimbursement purposes as there are multiple codes below it that contain a greater level of detail.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here