G45: Cơn thiếu máu não cục bộ thóang qua và hội chứng liên quan

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã chưa xác định

Mã bệnh G45 là gì? Chẩn đoán G45 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã G45 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã G45 là mã bệnh ICD 10 Cơn thiếu máu não cục bộ thóang qua và hội chứng liên quan.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 126
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: G45.-

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã G45 ICD 10 là mã không thể lập hóa đơn/không xác định (Non-Billable/Non-Specific): mã không thể dùng để xác định tên chẩn đoán cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã G45 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã G45 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 G45 Cơn thiếu máu não cục bộ thóang qua và hội chứng liên quancó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã G45
 • Mã bệnh G45 là mã ICD 10 Cơn thiếu máu não cục bộ thóang qua và hội chứng liên quan
 • G45 thuộc mã loại G45 là mã ICD 10 Cơn thiếu máu não cục bộ thóang qua và hội chứng liên quan
 • G45 thuộc mã nhóm chính G40-G47 là mã ICD 10 Bệnh chu kỳ và kịch phát
 • G45 thuộc mã chương G00-G99 là mã ICD 10 Bệnh hệ thần kinh
 • G45 thuộc Chương VI - Bệnh hệ thần kinh
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh G45 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code G45 is ICD 10 CM code for Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes
 • G45 is ICD 10 CM for Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes
 • G40-G47 is ICD 10 CM code for Episodic and paroxysmal disorders
 • G00-G99 is ICD 10 CM code for Diseases of the nervous system
 • Chapter VI Diseases of the nervous system
G45 ICD-10-CM Coding Rules
 • G45 should not be used for reimbursement purposes as there are multiple codes below it that contain a greater level of detail.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here