F66.1: Định hướng tình dục loạn trương lực bản thân

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015

Mã bệnh F66.1 là gì? Chẩn đoán F66.1 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã F66.1 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã F66.1 là mã bệnh ICD 10 Định hướng tình dục loạn trương lực bản thân.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 119
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: F66.1

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã F66.1 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã F66.1 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 F66.1 Định hướng tình dục loạn trương lực bản thâncó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã F66.1
 • Mã bệnh F66.1 là mã ICD 10 Định hướng tình dục loạn trương lực bản thân
 • F66.1 thuộc mã loại F66 là mã ICD 10 Những rối loạn tâm lý và hành vi kết hợp với sự phát triển và định hướng tình dục
 • F66.1 thuộc mã nhóm chính F60-F69 là mã ICD 10 Rối loạn nhân cách và hành vi ở người trưởng thành
 • F66.1 thuộc mã chương F00-F99 là mã ICD 10 Rối loạn tâm thần và hành vi
 • F66.1 thuộc Chương V - Rối loạn tâm thần và hành vi
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh F66.1 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code F66.1 is ICD 10 CM code for Egodystonic sexual orientation
 • F66 is ICD 10 CM for Psychological and behavioural disorders associated with sexual development and orientation
 • F60-F69 is ICD 10 CM code for Disorders of adult personality and behaviour
 • F00-F99 is ICD 10 CM code for Mental and behavioural disorders
 • Chapter V Mental and behavioural disorders
F66.1 ICD-10-CM Coding Rules

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here