F42.0: Những ý tưởng hoặc nghiền ngẫm ám ảnh chiếm ưu thế

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015

Mã bệnh F42.0 là gì? Chẩn đoán F42.0 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã F42.0 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã F42.0 là mã bệnh ICD 10 Những ý tưởng hoặc nghiền ngẫm ám ảnh chiếm ưu thế.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 117
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: F42.0

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã F42.0 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã F42.0 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 F42.0 Những ý tưởng hoặc nghiền ngẫm ám ảnh chiếm ưu thếcó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã F42.0
 • Mã bệnh F42.0 là mã ICD 10 Những ý tưởng hoặc nghiền ngẫm ám ảnh chiếm ưu thế
 • F42.0 thuộc mã loại F42 là mã ICD 10 Rối loạn ám ảnh nghi thức
 • F42.0 thuộc mã nhóm chính F40-F48 là mã ICD 10 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể
 • F42.0 thuộc mã chương F00-F99 là mã ICD 10 Rối loạn tâm thần và hành vi
 • F42.0 thuộc Chương V - Rối loạn tâm thần và hành vi
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh F42.0 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code F42.0 is ICD 10 CM code for Predominantly obsessional thoughts or ruminations
 • F42 is ICD 10 CM for Obsessive-compulsive disorder
 • F40-F48 is ICD 10 CM code for Neurotic, stress-related and somatoform disorders
 • F00-F99 is ICD 10 CM code for Mental and behavioural disorders
 • Chapter V Mental and behavioural disorders
F42.0 ICD-10-CM Coding Rules

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here