D40.1: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Tinh hoàn

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Bệnh cần điều trị dài ngày

Mã bệnh D40.1 là gì? Chẩn đoán D40.1 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã D40.1 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã D40.1 là mã bệnh ICD 10 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Tinh hoàn.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 096
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: D40.1

Quy tắc áp dụng

 • Áp dụng mã D40.1 cho bệnh cần điều trị dài ngày

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã D40.1 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã D40.1 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 D40.1 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Tinh hoàncó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã D40.1
 • Mã bệnh D40.1 là mã ICD 10 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Tinh hoàn
 • D40.1 thuộc mã loại D40 là mã ICD 10 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan sinh dục nam
 • D40.1 thuộc mã nhóm phụ I là mã ICD 10 U không rõ hoặc chưa biết tính chất [xem ghi chú trước D37]
 • D40.1 thuộc mã nhóm chính D37-D48 là mã ICD 10 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất
 • D40.1 thuộc mã chương C00-D48 là mã ICD 10 U (U tân sinh)
 • D40.1 thuộc Chương II - U (U tân sinh)
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh D40.1 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code D40.1 is ICD 10 CM code for Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: Testis
 • D40 is ICD 10 CM for Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of male genital organs
 • D37-D48 is ICD 10 CM for Neoplasms of uncertain or unknown behaviour [see note before D37]
 • D37-D48 is ICD 10 CM code for Neoplasms of uncertain or unknown behaviour
 • C00-D48 is ICD 10 CM code for Neoplasms
 • Chapter II Neoplasms
D40.1 ICD-10-CM Coding Rules

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here