Trang chủ Vần N

Vần N

Z75.1: Người chờ đợi được thu nhận vào một cơ sở thích hợp nào...

Mã bệnh ICD 10 Z75.1: Người chờ đợi được thu nhận vào một cơ sở thích hợp nào đó. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z75.8: Những vấn đề khác liên quan đến phương tiện y học và chăm...

Mã bệnh ICD 10 Z75.8: Những vấn đề khác liên quan đến phương tiện y học và chăm sóc sức khỏe. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z76: Những người đến cơ quan y tế trong những hoàn cảnh khác

Mã bệnh ICD 10 Z76: Những người đến cơ quan y tế trong những hoàn cảnh khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z76.3: Người khỏe đi theo người ốm

Mã bệnh ICD 10 Z76.3: Người khỏe đi theo người ốm. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z76.4: Người nội trú khác trong cơ sở y tế

Mã bệnh ICD 10 Z76.4: Người nội trú khác trong cơ sở y tế. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z76.8: Người đến cơ sở y tế trong hoàn cảnh xác định khác

Mã bệnh ICD 10 Z76.8: Người đến cơ sở y tế trong hoàn cảnh xác định khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z76.9: Người đến cơ sở y tế trong hoàn cảnh không xác định

Mã bệnh ICD 10 Z76.9: Người đến cơ sở y tế trong hoàn cảnh không xác định. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z74.2: Nhu cầu trợ giúp chăm sóc tại nhà và nhu cầu trợ giúp...

Mã bệnh ICD 10 Z74.2: Nhu cầu trợ giúp chăm sóc tại nhà và nhu cầu trợ giúp khi trong nhà không ai có khả năng chăm sóc. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z74.3: Nhu cầu Theo dõi liên tục

Mã bệnh ICD 10 Z74.3: Nhu cầu Theo dõi liên tục. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z75: Những vấn đề liên quan đến phương tiện y học và chăm sóc...

Mã bệnh ICD 10 Z75: Những vấn đề liên quan đến phương tiện y học và chăm sóc sức khỏe khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z73.1: Những nét cá tính nổi bật

Mã bệnh ICD 10 Z73.1: Những nét cá tính nổi bật. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z74.0: Nhu cầu trợ giúp cho giảm di chuyển

Mã bệnh ICD 10 Z74.0: Nhu cầu trợ giúp cho giảm di chuyển. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z74.1: Nhu cầu trợ giúp chăm sóc cho bản thân

Mã bệnh ICD 10 Z74.1: Nhu cầu trợ giúp chăm sóc cho bản thân. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z71: Những người đến cơ sở y tế để tư vấn y học và...

Mã bệnh ICD 10 Z71: Những người đến cơ sở y tế để tư vấn y học và tư vấn khác, không xác định. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z71.0: Người thay mặt cho người khác đến tư vấn

Mã bệnh ICD 10 Z71.0: Người thay mặt cho người khác đến tư vấn. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z71.1: Người than phiền lo sợ những việc không được chứng minh

Mã bệnh ICD 10 Z71.1: Người than phiền lo sợ những việc không được chứng minh. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z71.2: Người đến tư vấn để được giải thích về các kết quả đã...

Mã bệnh ICD 10 Z71.2: Người đến tư vấn để được giải thích về các kết quả đã phát hiện. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z64.1: Những vấn đề liên quan đến đẻ nhiều con

Mã bệnh ICD 10 Z64.1: Những vấn đề liên quan đến đẻ nhiều con. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z65.4: Nạn nhân của tội ác và khủng bố

Mã bệnh ICD 10 Z65.4: Nạn nhân của tội ác và khủng bố. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z65.8: Những vấn đề đặc hiệu khác liên quan đến hoàn cảnh tâm lí...

Mã bệnh ICD 10 Z65.8: Những vấn đề đặc hiệu khác liên quan đến hoàn cảnh tâm lí xã hội. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội