Trang chủ Vần M

Vần M

Z90.7: Mất (nhiều) cơ quan sinh dục mắc phải

Mã bệnh ICD 10 Z90.7: Mất (nhiều) cơ quan sinh dục mắc phải. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z90.8: Mất các cơ quan khác mắc phải

Mã bệnh ICD 10 Z90.8: Mất các cơ quan khác mắc phải. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z90: Mất cơ quan mắc phải, chưa phân loại ở phần khác

Mã bệnh ICD 10 Z90: Mất cơ quan mắc phải, chưa phân loại ở phần khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z89.0: Mất nhiều ngón tay mắc phải [kể cả ngón cái], một bên

Mã bệnh ICD 10 Z89.0: Mất nhiều ngón tay mắc phải [kể cả ngón cái], một bên. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z90.0: Mất một phần của đầu và cổ mắc phải

Mã bệnh ICD 10 Z90.0: Mất một phần của đầu và cổ mắc phải. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z89.1: Mất bàn tay và cổ tay mắc phải

Mã bệnh ICD 10 Z89.1: Mất bàn tay và cổ tay mắc phải. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z90.1: Mất (một hoặc hai bên) vú mắc phải

Mã bệnh ICD 10 Z90.1: Mất (một hoặc hai bên) vú mắc phải. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z89.2: Mất chi trên ở trên ở cổ tay mắc phải

Mã bệnh ICD 10 Z89.2: Mất chi trên ở trên ở cổ tay mắc phải. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z90.2: Mất (một phần) phổi mắc phải

Mã bệnh ICD 10 Z90.2: Mất (một phần) phổi mắc phải. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z89.3: Mất cả hai chi trên mắc phải [bất kỳ mức nào ]

Mã bệnh ICD 10 Z89.3: Mất cả hai chi trên mắc phải [bất kỳ mức nào ]. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z90.3: Mất một phần dạ dày mắc phải

Mã bệnh ICD 10 Z90.3: Mất một phần dạ dày mắc phải. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z89.4: Mất bàn chân và mắt cá chân mắc phải (nhiều) ngón chân

Mã bệnh ICD 10 Z89.4: Mất bàn chân và mắt cá chân mắc phải (nhiều) ngón chân. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z90.4: Mất các phần khác của đường tiêu hóa mắc phải

Mã bệnh ICD 10 Z90.4: Mất các phần khác của đường tiêu hóa mắc phải. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z89.5: Mất cẳng chân tại khớp gối hay dưới khớp gối mắc phải

Mã bệnh ICD 10 Z89.5: Mất cẳng chân tại khớp gối hay dưới khớp gối mắc phải. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z90.5: Mất thận mắc phải

Mã bệnh ICD 10 Z90.5: Mất thận mắc phải. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z89.6: Mất cẳng chân trên khớp gối mắc phải

Mã bệnh ICD 10 Z89.6: Mất cẳng chân trên khớp gối mắc phải. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z90.6: Mất các phần khác của đường tiết niệu mắc phải

Mã bệnh ICD 10 Z90.6: Mất các phần khác của đường tiết niệu mắc phải. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z89.7: Mất cả hai chi dưới mắc phải [bất kỳ mức nào, trừ riêng...

Mã bệnh ICD 10 Z89.7: Mất cả hai chi dưới mắc phải [bất kỳ mức nào, trừ riêng ngón chân]. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z89.8: Mất chi trên và chi dưới mắc phải (bất kỳ mức nào)

Mã bệnh ICD 10 Z89.8: Mất chi trên và chi dưới mắc phải (bất kỳ mức nào). Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z89.9: Mất chi mắc phải, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 Z89.9: Mất chi mắc phải, không đặc hiệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe