Trang chủ Vần L

Vần L

Z99.4: Lệ thuộc vào tim nhân tạo

Mã bệnh ICD 10 Z99.4: Lệ thuộc vào tim nhân tạo. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z60.4: Loại trừ và đào thải xã hội

Mã bệnh ICD 10 Z60.4: Loại trừ và đào thải xã hội. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z56.3: Lịch làm việc căng thẳng

Mã bệnh ICD 10 Z56.3: Lịch làm việc căng thẳng. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z46.9: Lắp ráp và điều chỉnh hình dụng cụ không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 Z46.9: Lắp ráp và điều chỉnh hình dụng cụ không đặc hiệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z49.1: Lọc máu ngoài cơ thể

Mã bệnh ICD 10 Z49.1: Lọc máu ngoài cơ thể. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z46.1: Lắp ráp và điều chỉnh dụng cụ trợ thính

Mã bệnh ICD 10 Z46.1: Lắp ráp và điều chỉnh dụng cụ trợ thính. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z46.2: Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ khác liên quan tới hệ...

Mã bệnh ICD 10 Z46.2: Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ khác liên quan tới hệ thần kinh và các giác quan đặc biệt. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z46.3: Lắp ráp và chỉnh hình răng

Mã bệnh ICD 10 Z46.3: Lắp ráp và chỉnh hình răng. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z46.4: Lắp ráp và điều chỉnh dụng cụ chỉnh hình răng hàm mặt

Mã bệnh ICD 10 Z46.4: Lắp ráp và điều chỉnh dụng cụ chỉnh hình răng hàm mặt. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z46.5: Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ gắn vào hỗng tràng và...

Mã bệnh ICD 10 Z46.5: Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ gắn vào hỗng tràng và ruột non. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z46.6: Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ tiết niệu

Mã bệnh ICD 10 Z46.6: Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ tiết niệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z46.7: Lắp ráp và điều chỉnh dụng cụ chỉnh hình

Mã bệnh ICD 10 Z46.7: Lắp ráp và điều chỉnh dụng cụ chỉnh hình. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z46.8: Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ đặc hiệu khác

Mã bệnh ICD 10 Z46.8: Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ đặc hiệu khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z46: Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ khác

Mã bệnh ICD 10 Z46: Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z46.0: Lắp ráp và điều chỉnh kính và thấu kính tiếp xúc

Mã bệnh ICD 10 Z46.0: Lắp ráp và điều chỉnh kính và thấu kính tiếp xúc. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z44: Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ chỉnh hình bên ngoài

Mã bệnh ICD 10 Z44: Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ chỉnh hình bên ngoài. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z44.0: Lắp ráp và điều chỉnh tay giả (toàn bộ) (một phần)

Mã bệnh ICD 10 Z44.0: Lắp ráp và điều chỉnh tay giả (toàn bộ) (một phần). Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z44.1: Lắp ráp và điều chỉnh chân giả (toàn bộ) (một phần)

Mã bệnh ICD 10 Z44.1: Lắp ráp và điều chỉnh chân giả (toàn bộ) (một phần). Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z44.2: Lắp ráp và điều chỉnh mắt giả

Mã bệnh ICD 10 Z44.2: Lắp ráp và điều chỉnh mắt giả. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z44.3: Lắp ráp và điều chỉnh các ngoại dụng cụ chỉnh hình vú

Mã bệnh ICD 10 Z44.3: Lắp ráp và điều chỉnh các ngoại dụng cụ chỉnh hình vú. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt