Trang chủ Vần C

Vần C

Z98: Các tình trạng hậu phẫu thuật

Mã bệnh ICD 10 Z98: Các tình trạng hậu phẫu thuật. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z98.8: Các tình trạng hậu phẫu xác định khác

Mã bệnh ICD 10 Z98.8: Các tình trạng hậu phẫu xác định khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z75.0: Các dịch vụ y học không có sẵn tại nhà

Mã bệnh ICD 10 Z75.0: Các dịch vụ y học không có sẵn tại nhà. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z75.5: Chăm sóc trong ngày nghỉ

Mã bệnh ICD 10 Z75.5: Chăm sóc trong ngày nghỉ. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z76.0: Chỉ định y lệnh tiếp

Mã bệnh ICD 10 Z76.0: Chỉ định y lệnh tiếp. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z74.8: Các vấn đề khác liên quan đến phụ thuộc của bản thân vào...

Mã bệnh ICD 10 Z74.8: Các vấn đề khác liên quan đến phụ thuộc của bản thân vào người chăm sóc. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z72.8: Các vấn đề khác liên quan đến lối sống

Mã bệnh ICD 10 Z72.8: Các vấn đề khác liên quan đến lối sống. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z73: Các vấn đề liên quan đến khó khăn về quản trị cuộc sống

Mã bệnh ICD 10 Z73: Các vấn đề liên quan đến khó khăn về quản trị cuộc sống. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z73.0: Cạn kiệt

Mã bệnh ICD 10 Z73.0: Cạn kiệt. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z73.8: Các vấn đề khác liên quan đến khó khăn về quản trị cuộc...

Mã bệnh ICD 10 Z73.8: Các vấn đề khác liên quan đến khó khăn về quản trị cuộc sống. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z74: Các vấn đề liên quan đến việc phụ thuộc vào người chăm sóc

Mã bệnh ICD 10 Z74: Các vấn đề liên quan đến việc phụ thuộc vào người chăm sóc. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z72: Các vấn đề liên quan đến lối sống

Mã bệnh ICD 10 Z72: Các vấn đề liên quan đến lối sống. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z72.4: Chế độ ăn uống và thói quen ăn uống không thích hợp

Mã bệnh ICD 10 Z72.4: Chế độ ăn uống và thói quen ăn uống không thích hợp. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z64.0: Các vấn đề liên quan đến mang thai không mong muốn

Mã bệnh ICD 10 Z64.0: Các vấn đề liên quan đến mang thai không mong muốn. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z70.8: Các tư vấn khác về tình dục

Mã bệnh ICD 10 Z70.8: Các tư vấn khác về tình dục. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z64: Các vấn đề liên quan đến một số hoàn cảnh tâm lí xã...

Mã bệnh ICD 10 Z64: Các vấn đề liên quan đến một số hoàn cảnh tâm lí xã hội nhất định. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z62.1: Cha mẹ bảo vệ quá mức

Mã bệnh ICD 10 Z62.1: Cha mẹ bảo vệ quá mức. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z62.5: Các vấn đề khác liên quan đến giáo dưỡng thờ ơ

Mã bệnh ICD 10 Z62.5: Các vấn đề khác liên quan đến giáo dưỡng thờ ơ. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z62.8: Các vấn đề đặc hiệu khác liên quan tới giáo dưỡng

Mã bệnh ICD 10 Z62.8: Các vấn đề đặc hiệu khác liên quan tới giáo dưỡng. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z63.7: Các sự kiện chấn động đời sống khác ảnh hưởng đến gia quyến...

Mã bệnh ICD 10 Z63.7: Các sự kiện chấn động đời sống khác ảnh hưởng đến gia quyến và hộ gia đình. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội