Trang chủ R00-R99

R00-R99

R95.0: Hội chứng đột tử trẻ em có đề cập đến khám nghiệm tử...

Mã bệnh ICD 10 R95.0: Hội chứng đột tử trẻ em có đề cập đến khám nghiệm tử thi. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R95-R99 Nguyên nhân tử vong không xác định

R95.9: Hội chứng đột tử trẻ em không đề cập đến khám nghiệm tử...

Mã bệnh ICD 10 R95.9: Hội chứng đột tử trẻ em không đề cập đến khám nghiệm tử thi. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R95-R99 Nguyên nhân tử vong không xác định

R96: Đột tử khác không rõ nguyên nhân

Mã bệnh ICD 10 R96: Đột tử khác không rõ nguyên nhân. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R95-R99 Nguyên nhân tử vong không xác định

R94.2: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng phổi

Mã bệnh ICD 10 R94.2: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng phổi. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R90-R94 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, không có chẩn đoán

R96.0: Đột tử

Mã bệnh ICD 10 R96.0: Đột tử. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R95-R99 Nguyên nhân tử vong không xác định

R94.3: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng tuần hoàn

Mã bệnh ICD 10 R94.3: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng tuần hoàn. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R90-R94 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, không có chẩn đoán

R96.1: Tử vong dưới 24 giờ sau khi khởi phát các triệu chứng, không...

Mã bệnh ICD 10 R96.1: Tử vong dưới 24 giờ sau khi khởi phát các triệu chứng, không có cách giải thích. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R95-R99 Nguyên nhân tử vong không xác định

R94.4: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng thận

Mã bệnh ICD 10 R94.4: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng thận. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R90-R94 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, không có chẩn đoán

R98: Tử vong không ai biết

Mã bệnh ICD 10 R98: Tử vong không ai biết. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R95-R99 Nguyên nhân tử vong không xác định

R94.5: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng gan

Mã bệnh ICD 10 R94.5: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng gan. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R90-R94 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, không có chẩn đoán

R99: Nguyên nhân tử vong không xác định khác và bệnh xác định không...

Mã bệnh ICD 10 R99: Nguyên nhân tử vong không xác định khác và bệnh xác định không đặc hiệu khác. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R95-R99 Nguyên nhân tử vong không xác định

R94.6: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng tuyến giáp

Mã bệnh ICD 10 R94.6: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng tuyến giáp. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R90-R94 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, không có chẩn đoán

R94.7: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng nội tiết khác

Mã bệnh ICD 10 R94.7: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng nội tiết khác. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R90-R94 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, không có chẩn đoán

R94.8: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng các cơ quan và...

Mã bệnh ICD 10 R94.8: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng các cơ quan và hệ thống khác. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R90-R94 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, không có chẩn đoán

R95: Hội chứng đột tử trẻ em

Mã bệnh ICD 10 R95: Hội chứng đột tử trẻ em. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R95-R99 Nguyên nhân tử vong không xác định

R92: Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh của ngực

Mã bệnh ICD 10 R92: Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh của ngực. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R90-R94 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, không có chẩn đoán

R94: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng

Mã bệnh ICD 10 R94: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R90-R94 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, không có chẩn đoán

R93: Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh của các cơ...

Mã bệnh ICD 10 R93: Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh của các cơ quan khác. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R90-R94 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, không có chẩn đoán

R94.0: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng của hệ thần kinh...

Mã bệnh ICD 10 R94.0: Kết quả bất thường về thăm dò chức năng của hệ thần kinh trung ương. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R90-R94 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, không có chẩn đoán

R93.0: Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh của xương sọ...

Mã bệnh ICD 10 R93.0: Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh của xương sọ và đầu, chưa được phân loại ở phần khác. Mã chương R00-R99 Các triệu chứng, dấu hiệu và những biển hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường, chưa được phân loại ở phần khác. Nhóm chính R90-R94 Các phát hiện bất thường về chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, không có chẩn đoán