K21

K21: Bệnh trào ngược dạ dày – thực quản

Mã bệnh ICD 10 K21: Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản. Mã chương K00-K93 Bệnh hệ tiêu hóa. Nhóm chính K20-K31 Bệnh của thực quản, dạ dày và tá tràng

K21.0: Bệnh trào ngược dạ dày – thực quản với viêm thực quản

Mã bệnh ICD 10 K21.0: Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản với viêm thực quản. Mã chương K00-K93 Bệnh hệ tiêu hóa. Nhóm chính K20-K31 Bệnh của thực quản, dạ dày và tá tràng

K21.9: Bệnh trào ngược dạ dày – thực quản không có viêm thực quản

Mã bệnh ICD 10 K21.9: Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản không có viêm thực quản. Mã chương K00-K93 Bệnh hệ tiêu hóa. Nhóm chính K20-K31 Bệnh của thực quản, dạ dày và tá tràng