H65-H75

H74.4: Polip tai giữa

Mã bệnh ICD 10 H74.4: Polip tai giữa. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H74.8: Những rối loạn đặc hiệu khác của tai giữa và xương chũm

Mã bệnh ICD 10 H74.8: Những rối loạn đặc hiệu khác của tai giữa và xương chũm. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H74.9: Bệnh tai, những rối loạn ở tai giữa và xương chũm không đặc...

Mã bệnh ICD 10 H74.9: Bệnh tai, những rối loạn ở tai giữa và xương chũm không đặc hiệu những rối loạn ở tai giữa và xương chũm không đặc hiệu. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H75*: Bệnh khác của tai giữa và xương chũm trong bệnh phân loại nơi...

Mã bệnh ICD 10 H75*: Bệnh khác của tai giữa và xương chũm trong bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H75.0*: Viêm xương chũm trong bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng phân loại...

Mã bệnh ICD 10 H75.0*: Viêm xương chũm trong bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng phân loại nơi khác. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H75.8*: Những rối loạn đặc hiệu khác của tai giữa và xương chũm trong...

Mã bệnh ICD 10 H75.8*: Những rối loạn đặc hiệu khác của tai giữa và xương chũm trong các bệnh đã được phân loại nơi khác. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H72: Thủng màng nhĩ

Mã bệnh ICD 10 H72: Thủng màng nhĩ. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H72.0: Thủng màng nhĩ trung tâm

Mã bệnh ICD 10 H72.0: Thủng màng nhĩ trung tâm. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H72.1: Thủng màng nhĩ ở vị trí thượng nhĩ

Mã bệnh ICD 10 H72.1: Thủng màng nhĩ ở vị trí thượng nhĩ. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H72.2: Thủng rìa màng nhĩ khác thủng màng nhĩ sát xương khác

Mã bệnh ICD 10 H72.2: Thủng rìa màng nhĩ khác thủng màng nhĩ sát xương khác. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H72.8: Thủng màng nhĩ khác

Mã bệnh ICD 10 H72.8: Thủng màng nhĩ khác. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H72.9: Thủng màng nhĩ, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H72.9: Thủng màng nhĩ, không đặc hiệu. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H73: Bệnh khác của màng nhĩ

Mã bệnh ICD 10 H73: Bệnh khác của màng nhĩ. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H73.0: Viêm màng nhĩ cấp

Mã bệnh ICD 10 H73.0: Viêm màng nhĩ cấp. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H73.1: Viêm màng nhĩ mạn

Mã bệnh ICD 10 H73.1: Viêm màng nhĩ mạn. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H73.8: Những rối loạn đặc hiệu khác của màng nhĩ

Mã bệnh ICD 10 H73.8: Những rối loạn đặc hiệu khác của màng nhĩ. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H73.9: Bệnh màng nhĩ, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H73.9: Bệnh màng nhĩ, không đặc hiệu. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H74: Bệnh khác của tai giữa và xương chũm

Mã bệnh ICD 10 H74: Bệnh khác của tai giữa và xương chũm. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H70.2: Viêm xương đá

Mã bệnh ICD 10 H70.2: Viêm xương đá. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm

H74.0: Xơ nhĩ

Mã bệnh ICD 10 H74.0: Xơ nhĩ. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H65-H75 Bệnh của tai giữa và xương chũm