Trang chủ H60-H95

H60-H95

H91.9: Nghe kém không đặc hiệu khác nghe kém không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H91.9: Nghe kém không đặc hiệu khác nghe kém không đặc hiệu. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H90-H95 Bệnh khác của tai

H93.9: Bệnh tai, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H93.9: Bệnh tai, không đặc hiệu. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H90-H95 Bệnh khác của tai

H92: Đau tai và chảy dịch ở tai

Mã bệnh ICD 10 H92: Đau tai và chảy dịch ở tai. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H90-H95 Bệnh khác của tai

H94*: Bệnh khác của tai trong bệnh phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 H94*: Bệnh khác của tai trong bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H90-H95 Bệnh khác của tai

H83.3: Ảnh hưởng tiếng ồn lên tai trong

Mã bệnh ICD 10 H83.3: Ảnh hưởng tiếng ồn lên tai trong. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H80-H83 Bệnh của tai trong

H90.7: Điếc hỗn hợp dẫn truyền và giác quan, một bên với sức nghe...

Mã bệnh ICD 10 H90.7: Điếc hỗn hợp dẫn truyền và giác quan, một bên với sức nghe không hạn chế bên tai kia điếc hỗn hợp một bên với sức nghe không hạn chế bên đối diện. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H90-H95 Bệnh khác của tai

H83.8: Bệnh tai trong, đặc hiệu bệnh tai trong đặc hiệu khác

Mã bệnh ICD 10 H83.8: Bệnh tai trong, đặc hiệu bệnh tai trong đặc hiệu khác. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H80-H83 Bệnh của tai trong

H90.8: Điếc hỗn hợp dẫn truyền và giác quan không đặc hiệu điếc hỗn...

Mã bệnh ICD 10 H90.8: Điếc hỗn hợp dẫn truyền và giác quan không đặc hiệu điếc hỗn hợp không đặc hiệu. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H90-H95 Bệnh khác của tai

H83.9: Bệnh tai trong, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H83.9: Bệnh tai trong, không đặc hiệu. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H80-H83 Bệnh của tai trong

H91: Nghe kém khác

Mã bệnh ICD 10 H91: Nghe kém khác. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H90-H95 Bệnh khác của tai

H90: Điếc dẫn truyền và điếc thần kinh giác quan điếc dẫn truyền và...

Mã bệnh ICD 10 H90: Điếc dẫn truyền và điếc thần kinh giác quan điếc dẫn truyền và tiếp nhận. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H90-H95 Bệnh khác của tai

H91.0: Nghe kém do ngộ độc tai

Mã bệnh ICD 10 H91.0: Nghe kém do ngộ độc tai. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H90-H95 Bệnh khác của tai

H90.0: Điếc dẫn truyền hai bên

Mã bệnh ICD 10 H90.0: Điếc dẫn truyền hai bên. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H90-H95 Bệnh khác của tai

H90.1: Điếc dẫn truyền một bên với sức nghe không hạn chế bên đối...

Mã bệnh ICD 10 H90.1: Điếc dẫn truyền một bên với sức nghe không hạn chế bên đối diện. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H90-H95 Bệnh khác của tai

H82*: Hội chứng chóng mặt trong bệnh phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 H82*: Hội chứng chóng mặt trong bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H80-H83 Bệnh của tai trong

H90.2: Điếc dẫn truyền không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H90.2: Điếc dẫn truyền không đặc hiệu. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H90-H95 Bệnh khác của tai

H83: Bệnh khác của tai trong

Mã bệnh ICD 10 H83: Bệnh khác của tai trong. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H80-H83 Bệnh của tai trong

H90.3: Điếc thần kinh hai bên điếc tiếp nhận hai bên

Mã bệnh ICD 10 H90.3: Điếc thần kinh hai bên điếc tiếp nhận hai bên. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H90-H95 Bệnh khác của tai

H83.0: Viêm mê nhĩ

Mã bệnh ICD 10 H83.0: Viêm mê nhĩ. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H80-H83 Bệnh của tai trong

H90.4: Điếc giác quan, một bên với sức nghe không hạn chế bên đối...

Mã bệnh ICD 10 H90.4: Điếc giác quan, một bên với sức nghe không hạn chế bên đối diện điếc tiếp nhận một bên với sức nghe không hạn chế bên đối diện. Mã chương H60-H95 Bệnh của tai và xương chũm. Nhóm chính H90-H95 Bệnh khác của tai