F20-F29

F23.9: Rối loạn loạn thần cấp và nhất thời không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F23.9: Rối loạn loạn thần cấp và nhất thời không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F24: Rối loạn hoang tưởng cảm ứng

Mã bệnh ICD 10 F24: Rối loạn hoang tưởng cảm ứng. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F25: Rối loạn phân liệt cảm xúc

Mã bệnh ICD 10 F25: Rối loạn phân liệt cảm xúc. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F25.0: Rối loạn phân liệt cảm xúc, loại hưng cảm

Mã bệnh ICD 10 F25.0: Rối loạn phân liệt cảm xúc, loại hưng cảm. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F25.1: Rối loạn phân liệt cảm xúc, loại trầm cảm

Mã bệnh ICD 10 F25.1: Rối loạn phân liệt cảm xúc, loại trầm cảm. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F25.2: Rối loạn phân liệt cảm xúc, loại hỗn hợp

Mã bệnh ICD 10 F25.2: Rối loạn phân liệt cảm xúc, loại hỗn hợp. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F25.8: Rối loạn phân liệt cảm xúc khác

Mã bệnh ICD 10 F25.8: Rối loạn phân liệt cảm xúc khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F23.1: Rối loạn loạn thần cấp đa dạng với triệu chứng của bệnh tâm...

Mã bệnh ICD 10 F23.1: Rối loạn loạn thần cấp đa dạng với triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F25.9: Rối loạn phân liệt cảm xúc không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F25.9: Rối loạn phân liệt cảm xúc không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F23.2: Rối loạn loạn thần cấp giống phân liệt

Mã bệnh ICD 10 F23.2: Rối loạn loạn thần cấp giống phân liệt. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F28: Rối loạn loạn thần không thực tổn khác

Mã bệnh ICD 10 F28: Rối loạn loạn thần không thực tổn khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F23.3: Các rối loạn loạn thần cấp khác chủ yếu hoang tưởng

Mã bệnh ICD 10 F23.3: Các rối loạn loạn thần cấp khác chủ yếu hoang tưởng. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F29: Loạn thần không thực tổn không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F29: Loạn thần không thực tổn không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F23.8: Rối loạn loạn thần cấp và nhất thời khác

Mã bệnh ICD 10 F23.8: Rối loạn loạn thần cấp và nhất thời khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F20: Tâm thần phân liệt

Mã bệnh ICD 10 F20: Tâm thần phân liệt. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F22: Rối loạn hoang tưởng dai dẳng

Mã bệnh ICD 10 F22: Rối loạn hoang tưởng dai dẳng. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F20.0: Tâm thần phân liệt thể paranoid

Mã bệnh ICD 10 F20.0: Tâm thần phân liệt thể paranoid. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F22.0: Rối loạn hoang tưởng

Mã bệnh ICD 10 F22.0: Rối loạn hoang tưởng. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F20.1: Tâm thần phân liệt thể thanh xuân

Mã bệnh ICD 10 F20.1: Tâm thần phân liệt thể thanh xuân. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F22.8: Rối loạn hoang tưởng dai dẳng khác

Mã bệnh ICD 10 F22.8: Rối loạn hoang tưởng dai dẳng khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F20-F29 Tâm thần phân liệt, rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng