E78

E78.5: Tăng lipid máu, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 E78.5: Tăng lipid máu, không đặc hiệu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E78.6: Thiếu Lipoprotein

Mã bệnh ICD 10 E78.6: Thiếu Lipoprotein. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E78.8: Rối loạn chuyển hóa lipoprotein khác

Mã bệnh ICD 10 E78.8: Rối loạn chuyển hóa lipoprotein khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E78.9: Rối loạn chuyển hóa lipoprotein không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 E78.9: Rối loạn chuyển hóa lipoprotein không đặc hiệu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E78: Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác

Mã bệnh ICD 10 E78: Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E78.0: Tăng cholesterol máu đơn thuần

Mã bệnh ICD 10 E78.0: Tăng cholesterol máu đơn thuần. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E78.1: Tăng triglycerid máu đơn thuần

Mã bệnh ICD 10 E78.1: Tăng triglycerid máu đơn thuần. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E78.2: Tăng lipid máu hỗn hợp

Mã bệnh ICD 10 E78.2: Tăng lipid máu hỗn hợp. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E78.3: Tăng -chylomicron máu

Mã bệnh ICD 10 E78.3: Tăng -chylomicron máu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E78.4: Tăng lipid máu khác

Mã bệnh ICD 10 E78.4: Tăng lipid máu khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa