E77

E77: Rối loạn chuyển hóa glycoprotein

Mã bệnh ICD 10 E77: Rối loạn chuyển hóa glycoprotein. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E77.0: Khiếm khuyết trong sự biến đổi sau chuyển mã của các men tiêu...

Mã bệnh ICD 10 E77.0: Khiếm khuyết trong sự biến đổi sau chuyển mã của các men tiêu bào. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E77.1: Khiếm khuyết trong quá trình phân hủy glycoprotein

Mã bệnh ICD 10 E77.1: Khiếm khuyết trong quá trình phân hủy glycoprotein. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E77.8: Rối loạn chuyển hóa glycoprotein khác

Mã bệnh ICD 10 E77.8: Rối loạn chuyển hóa glycoprotein khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E77.9: Rối loạn chuyển hóa glycoprotein, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 E77.9: Rối loạn chuyển hóa glycoprotein, không đặc hiệu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa