E74

E74: Rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat

Mã bệnh ICD 10 E74: Rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E74.0: Bệnh tích luỹ glycogen

Mã bệnh ICD 10 E74.0: Bệnh tích luỹ glycogen. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E74.1: Rối loạn chuyển hóa fructose

Mã bệnh ICD 10 E74.1: Rối loạn chuyển hóa fructose. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E74.2: Rối loạn chuyển hóa galactose

Mã bệnh ICD 10 E74.2: Rối loạn chuyển hóa galactose. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E74.3: Rối loạn khác của hấp thu carbohydrat ở ruột non

Mã bệnh ICD 10 E74.3: Rối loạn khác của hấp thu carbohydrat ở ruột non. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E74.4: Rối loạn chuyển hóa pyruvat và tân tạo glucose

Mã bệnh ICD 10 E74.4: Rối loạn chuyển hóa pyruvat và tân tạo glucose. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E74.8: Rối loạn xác định khác của chuyển hóa carbohydrat

Mã bệnh ICD 10 E74.8: Rối loạn xác định khác của chuyển hóa carbohydrat. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa

E74.9: Rối loạn chuyển hóa carbohydrat, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 E74.9: Rối loạn chuyển hóa carbohydrat, không đặc hiệu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E70-E90 Rối loạn chuyển hóa