E20-E35

E34.8: Rối loạn nội tiết xác định khác

Mã bệnh ICD 10 E34.8: Rối loạn nội tiết xác định khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E32.1: Áp-xe tuyến ức

Mã bệnh ICD 10 E32.1: Áp-xe tuyến ức. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E34.9: Rối loạn nội tiết, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 E34.9: Rối loạn nội tiết, không đặc hiệu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E32.8: Bệnh tuyến ức khác

Mã bệnh ICD 10 E32.8: Bệnh tuyến ức khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E35*: Rối loạn tuyến nội tiết trong các bệnh đã được phân loại ở...

Mã bệnh ICD 10 E35*: Rối loạn tuyến nội tiết trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E32.9: Bệnh tuyến ức không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 E32.9: Bệnh tuyến ức không đặc hiệu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E35.0*: Rối loạn tuyến giáp trong các bệnh đã được phân loại ở phần...

Mã bệnh ICD 10 E35.0*: Rối loạn tuyến giáp trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E34: Rối loạn nội tiết khác

Mã bệnh ICD 10 E34: Rối loạn nội tiết khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E35.1*: Rối loạn tuyến thượng thận trong các bệnh đã được phân loại ở...

Mã bệnh ICD 10 E35.1*: Rối loạn tuyến thượng thận trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E34.0: Hội chứng carcinoid

Mã bệnh ICD 10 E34.0: Hội chứng carcinoid. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E35.8*: Rối loạn của các tuyến nội tiết khác trong các bệnh đã được...

Mã bệnh ICD 10 E35.8*: Rối loạn của các tuyến nội tiết khác trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E34.1: Tăng tiết khác của hormon ruột

Mã bệnh ICD 10 E34.1: Tăng tiết khác của hormon ruột. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E34.2: Tiết hormon lạc chỗ, chưa được phân loại ở phần khác

Mã bệnh ICD 10 E34.2: Tiết hormon lạc chỗ, chưa được phân loại ở phần khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E31.8: Rối loạn chức năng đa tuyến khác

Mã bệnh ICD 10 E31.8: Rối loạn chức năng đa tuyến khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E34.3: Vóc dáng lùn, chưa được phân loại ở phần khác

Mã bệnh ICD 10 E34.3: Vóc dáng lùn, chưa được phân loại ở phần khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E31.9: Rối loạn chức năng đa tuyến, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 E31.9: Rối loạn chức năng đa tuyến, không đặc hiệu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E34.4: Thể tạng cao

Mã bệnh ICD 10 E34.4: Thể tạng cao. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E32: Bệnh tuyến ức

Mã bệnh ICD 10 E32: Bệnh tuyến ức. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E34.5: Hội chứng kháng androgen

Mã bệnh ICD 10 E34.5: Hội chứng kháng androgen. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác

E32.0: Tăng sản tuyến ức kéo dài

Mã bệnh ICD 10 E32.0: Tăng sản tuyến ức kéo dài. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E20-E35 Rối loạn các tuyến nội tiết khác