E15-E16

E15: Hôn mê hạ đường máu không do đái tháo đường

Mã bệnh ICD 10 E15: Hôn mê hạ đường máu không do đái tháo đường. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E15-E16 Các rối loạn khác về sự điều hoà glucose và bài tiết của tụy nội tiết

E16: Rối loạn khác của tuyến tụy nội tiết

Mã bệnh ICD 10 E16: Rối loạn khác của tuyến tụy nội tiết. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E15-E16 Các rối loạn khác về sự điều hoà glucose và bài tiết của tụy nội tiết

E16.0: Hạ glucose máu do thuốc, không hôn mê

Mã bệnh ICD 10 E16.0: Hạ glucose máu do thuốc, không hôn mê. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E15-E16 Các rối loạn khác về sự điều hoà glucose và bài tiết của tụy nội tiết

E16.1: Hạ glucose máu khác

Mã bệnh ICD 10 E16.1: Hạ glucose máu khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E15-E16 Các rối loạn khác về sự điều hoà glucose và bài tiết của tụy nội tiết

E16.2: Hạ glucose máu không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 E16.2: Hạ glucose máu không đặc hiệu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E15-E16 Các rối loạn khác về sự điều hoà glucose và bài tiết của tụy nội tiết

E16.3: Tăng tiết glucagon

Mã bệnh ICD 10 E16.3: Tăng tiết glucagon. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E15-E16 Các rối loạn khác về sự điều hoà glucose và bài tiết của tụy nội tiết

E16.4: Tiết gastrin bất thường

Mã bệnh ICD 10 E16.4: Tiết gastrin bất thường. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E15-E16 Các rối loạn khác về sự điều hoà glucose và bài tiết của tụy nội tiết

E16.8: Các rối loạn xác định khác của – bài tiết của tuyến tụy...

Mã bệnh ICD 10 E16.8: Các rối loạn xác định khác của - bài tiết của tuyến tụy nội tiết. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E15-E16 Các rối loạn khác về sự điều hoà glucose và bài tiết của tụy nội tiết

E16.9: Các rối loạn bài tiết của tuyến tụy nội tiết, không xác định

Mã bệnh ICD 10 E16.9: Các rối loạn bài tiết của tuyến tụy nội tiết, không xác định. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E15-E16 Các rối loạn khác về sự điều hoà glucose và bài tiết của tụy nội tiết