D89

D89: Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa phân loại nơi...

Mã bệnh ICD 10 D89: Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa phân loại nơi khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D89.0: Tăng gammaglobulin máu đa dòng

Mã bệnh ICD 10 D89.0: Tăng gammaglobulin máu đa dòng. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D89.1: Bệnh kháng thể (tăng globulin) ngưng kết lạnh

Mã bệnh ICD 10 D89.1: Bệnh kháng thể (tăng globulin) ngưng kết lạnh. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D89.2: Tăng gammaglobulin máu không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D89.2: Tăng gammaglobulin máu không đặc hiệu. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D89.3: Hội chứng tái tạo miễn dịch

Mã bệnh ICD 10 D89.3: Hội chứng tái tạo miễn dịch. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D89.8: Các rối loạn xác định khác liên quan đến cơ chế miễn dịch,...

Mã bệnh ICD 10 D89.8: Các rối loạn xác định khác liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa được phân loại ở phần khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D89.9: Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D89.9: Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, không đặc hiệu. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch