D86

D86: Bệnh sarcoid

Mã bệnh ICD 10 D86: Bệnh sarcoid. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D86.0: Bệnh sarcoid phổi

Mã bệnh ICD 10 D86.0: Bệnh sarcoid phổi. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D86.1: Bệnh sarcoid hạch bạch huyết

Mã bệnh ICD 10 D86.1: Bệnh sarcoid hạch bạch huyết. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D86.2: Bệnh sarcoid phổi và hạch bạch huyết

Mã bệnh ICD 10 D86.2: Bệnh sarcoid phổi và hạch bạch huyết. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D86.3: Bệnh sarcoid da

Mã bệnh ICD 10 D86.3: Bệnh sarcoid da. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D86.8: Bệnh sarcoid hỗn hợp và tại các khu vực khác

Mã bệnh ICD 10 D86.8: Bệnh sarcoid hỗn hợp và tại các khu vực khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D86.9: Bệnh sarcoid không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D86.9: Bệnh sarcoid không đặc hiệu. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch