D82

D82: Suy giảm miễn dịch liên quan đến các bất thường nặng khác

Mã bệnh ICD 10 D82: Suy giảm miễn dịch liên quan đến các bất thường nặng khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D82.0: Hội chứng Wiskott-Aldrich

Mã bệnh ICD 10 D82.0: Hội chứng Wiskott-Aldrich. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D82.1: Hội chứng Di George s

Mã bệnh ICD 10 D82.1: Hội chứng Di George s. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D82.2: Suy giảm miễn dịch kèm chứng ngắn chi

Mã bệnh ICD 10 D82.2: Suy giảm miễn dịch kèm chứng ngắn chi. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D82.3: Suy giảm miễn dịch sau đáp ứng với virus Epstein-Barr bị khuyết thiếu...

Mã bệnh ICD 10 D82.3: Suy giảm miễn dịch sau đáp ứng với virus Epstein-Barr bị khuyết thiếu mang tính di truyền. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D82.4: Hội chứng tăng immunoglobulin E [IgE]

Mã bệnh ICD 10 D82.4: Hội chứng tăng immunoglobulin E [IgE]. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D82.8: Suy giảm miễn dịch liên quan với các bất thường lớn hoặc không...

Mã bệnh ICD 10 D82.8: Suy giảm miễn dịch liên quan với các bất thường lớn hoặc không xác định. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D82.9: Suy giảm miễn dịch khiếm khuyết chủ yếu, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D82.9: Suy giảm miễn dịch khiếm khuyết chủ yếu, không đặc hiệu. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch