D80

D80.7: Thiếu hụt gammaglobulin máu thóang qua ở trẻ nhỏ

Mã bệnh ICD 10 D80.7: Thiếu hụt gammaglobulin máu thóang qua ở trẻ nhỏ. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D80.8: Suy giảm miễn dịch khác do thiếu kháng thể là chủ yếu

Mã bệnh ICD 10 D80.8: Suy giảm miễn dịch khác do thiếu kháng thể là chủ yếu. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D80.9: Thiếu hụt miễn dịch do thiếu kháng thể là chủ yếu, không xác

Mã bệnh ICD 10 D80.9: Thiếu hụt miễn dịch do thiếu kháng thể là chủ yếu, không xác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D80: Thiếu hụt miễn dịch chủ yếu do bất thường kháng thể

Mã bệnh ICD 10 D80: Thiếu hụt miễn dịch chủ yếu do bất thường kháng thể. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D80.0: Giảm gammaglobulin máu di truyền

Mã bệnh ICD 10 D80.0: Giảm gammaglobulin máu di truyền. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D80.1: Giảm gammaglobulin máu không có yếu tố gia đình

Mã bệnh ICD 10 D80.1: Giảm gammaglobulin máu không có yếu tố gia đình. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D80.2: Thiếu hụt immunoglobulin A IgA chọn lọc

Mã bệnh ICD 10 D80.2: Thiếu hụt immunoglobulin A IgA chọn lọc. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D80.3: Thiếu hụt immunoglobulin A IgA chọn lọc

Mã bệnh ICD 10 D80.3: Thiếu hụt immunoglobulin A IgA chọn lọc. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D80.4: Thiếu hụt immunoglobulin M [IgM] chọn lọc

Mã bệnh ICD 10 D80.4: Thiếu hụt immunoglobulin M [IgM] chọn lọc. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D80.5: Suy giảm miễn dịch có tăng immunoglobulin M [IgM]

Mã bệnh ICD 10 D80.5: Suy giảm miễn dịch có tăng immunoglobulin M [IgM]. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D80.6: Thiếu hụt kháng thể với hàm lượng các immunoglobulin giảm ít hoặc tăng...

Mã bệnh ICD 10 D80.6: Thiếu hụt kháng thể với hàm lượng các immunoglobulin giảm ít hoặc tăng ịmmuglobulin máu. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch