D75

D75: Các bệnh máu và cơ quan tạo máu khác

Mã bệnh ICD 10 D75: Các bệnh máu và cơ quan tạo máu khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D70-D77 Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu

D75.0: Tăng hồng cầu gia đình

Mã bệnh ICD 10 D75.0: Tăng hồng cầu gia đình. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D70-D77 Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu

D75.1: Bệnh tăng hồng cầu thứ phát

Mã bệnh ICD 10 D75.1: Bệnh tăng hồng cầu thứ phát. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D70-D77 Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu

D75.2: Tăng tiểu cầu tiền phát

Mã bệnh ICD 10 D75.2: Tăng tiểu cầu tiền phát. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D70-D77 Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu

D75.8: Các bệnh đặc hiệu khác của máu và cơ quan tạo máu

Mã bệnh ICD 10 D75.8: Các bệnh đặc hiệu khác của máu và cơ quan tạo máu. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D70-D77 Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu

D75.9: Bệnh của máu và cơ quan tạo máu không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D75.9: Bệnh của máu và cơ quan tạo máu không đặc hiệu. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D70-D77 Các bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu