D59

D59.6: Đái huyết sắc tố do tan máu từ những nguyên nhân bên ngoài...

Mã bệnh ICD 10 D59.6: Đái huyết sắc tố do tan máu từ những nguyên nhân bên ngoài khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D59.8: Các thiếu máu tan máu mắc phải khác

Mã bệnh ICD 10 D59.8: Các thiếu máu tan máu mắc phải khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D59.9: Thiếu máu tan máu mắc phải không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D59.9: Thiếu máu tan máu mắc phải không đặc hiệu. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D59.0: Thiếu máu tan máu tự miễn dịch do thuốc

Mã bệnh ICD 10 D59.0: Thiếu máu tan máu tự miễn dịch do thuốc. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D59.1: Các thiếu máu tan máu tự miễn dịch khác

Mã bệnh ICD 10 D59.1: Các thiếu máu tan máu tự miễn dịch khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D59.2: Thiếu máu tan máu do thuốc không phải tự miễn dịch

Mã bệnh ICD 10 D59.2: Thiếu máu tan máu do thuốc không phải tự miễn dịch. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D59.3: Hội chứng tan máu urê máu cao

Mã bệnh ICD 10 D59.3: Hội chứng tan máu urê máu cao. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D59.4: Các thiếu máu tan máu không phải tự miễn dịch khác

Mã bệnh ICD 10 D59.4: Các thiếu máu tan máu không phải tự miễn dịch khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D59.5: Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm [Hội chứng Marchifava-Micheli]

Mã bệnh ICD 10 D59.5: Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm [Hội chứng Marchifava-Micheli]. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D59: Thiếu máu tan máu mắc phải

Mã bệnh ICD 10 D59: Thiếu máu tan máu mắc phải. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu