D58

D58: Các thiếu máu tan máu di truyền khác

Mã bệnh ICD 10 D58: Các thiếu máu tan máu di truyền khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D58.0: Hồng cầu hình cầu di truyền

Mã bệnh ICD 10 D58.0: Hồng cầu hình cầu di truyền. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D58.1: Hồng cầu hình elip di truyền

Mã bệnh ICD 10 D58.1: Hồng cầu hình elip di truyền. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D58.2: Các bệnh huyết sắc tố khác

Mã bệnh ICD 10 D58.2: Các bệnh huyết sắc tố khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D58.8: Các thiếu máu tan máu di truyền không đặc hiệu khác

Mã bệnh ICD 10 D58.8: Các thiếu máu tan máu di truyền không đặc hiệu khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D58.9: Thiếu máu tan máu di truyền không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D58.9: Thiếu máu tan máu di truyền không đặc hiệu. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu