D56

D56.9: Thalassaemia không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D56.9: Thalassaemia không đặc hiệu. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D56: Bệnh Thalassaemia

Mã bệnh ICD 10 D56: Bệnh Thalassaemia. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D56.0: Alpha thalassaemia

Mã bệnh ICD 10 D56.0: Alpha thalassaemia. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D56.1: Beta thalassaemia

Mã bệnh ICD 10 D56.1: Beta thalassaemia. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D56.2: Delta-beta thalassaemia

Mã bệnh ICD 10 D56.2: Delta-beta thalassaemia. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D56.3: Thalassaemia vết

Mã bệnh ICD 10 D56.3: Thalassaemia vết. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D56.4: Tồn tại di truyền huyết sắc tố bào thai [HPFH]

Mã bệnh ICD 10 D56.4: Tồn tại di truyền huyết sắc tố bào thai [HPFH]. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu

D56.8: Các thalassaemias khác

Mã bệnh ICD 10 D56.8: Các thalassaemias khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D55-D59 Thiếu máu tan máu