D35

D35.7: U lành tuyến nội tiết xác định khác

Mã bệnh ICD 10 D35.7: U lành tuyến nội tiết xác định khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D35.8: U lành liên quan nhiều tuyến nội tiết

Mã bệnh ICD 10 D35.8: U lành liên quan nhiều tuyến nội tiết. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D35.9: U lành của tuyến nội tiết, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D35.9: U lành của tuyến nội tiết, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D35.2: U lành tuyến yên

Mã bệnh ICD 10 D35.2: U lành tuyến yên. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D35.3: U lành ống sọ hầu

Mã bệnh ICD 10 D35.3: U lành ống sọ hầu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D35.4: U lành tuyến tùng

Mã bệnh ICD 10 D35.4: U lành tuyến tùng. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D35.5: U lành thể cảnh

Mã bệnh ICD 10 D35.5: U lành thể cảnh. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D35.6: U lành thể động mạch chủ và thể cận hạch khác

Mã bệnh ICD 10 D35.6: U lành thể động mạch chủ và thể cận hạch khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D35: U lành của tuyến nội tiết khác và tuyến nội tiết không đặc...

Mã bệnh ICD 10 D35: U lành của tuyến nội tiết khác và tuyến nội tiết không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D35.0: U lành tuyến thượng thận

Mã bệnh ICD 10 D35.0: U lành tuyến thượng thận. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D35.1: U lành tuyến cận giáp

Mã bệnh ICD 10 D35.1: U lành tuyến cận giáp. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành