D33

D33.9: U lành của hệ thần kinh trung ương, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D33.9: U lành của hệ thần kinh trung ương, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D33: U lành của não và các phần khác của hệ thần kinh trung...

Mã bệnh ICD 10 D33: U lành của não và các phần khác của hệ thần kinh trung ương. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D33.0: U lành của não trên lều

Mã bệnh ICD 10 D33.0: U lành của não trên lều. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D33.1: U lành của não, lều dưới

Mã bệnh ICD 10 D33.1: U lành của não, lều dưới. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D33.2: U lành của não, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D33.2: U lành của não, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D33.3: U lành thần kinh sọ não

Mã bệnh ICD 10 D33.3: U lành thần kinh sọ não. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D33.4: U lành của tủy sống

Mã bệnh ICD 10 D33.4: U lành của tủy sống. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D33.7: U lành của phần xác định khác của hệ thần kinh trung ương

Mã bệnh ICD 10 D33.7: U lành của phần xác định khác của hệ thần kinh trung ương. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành