D21

D21.9: U lành mô liên kết và mô mềm khác, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D21.9: U lành mô liên kết và mô mềm khác, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D21.3: U lành mô liên kết và mô mềm khác của lồng ngực

Mã bệnh ICD 10 D21.3: U lành mô liên kết và mô mềm khác của lồng ngực. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D21.4: U lành mô liên kết và mô mềm khác của bụng

Mã bệnh ICD 10 D21.4: U lành mô liên kết và mô mềm khác của bụng. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D21.5: U lành mô liên kết và mô mềm khác của chậu

Mã bệnh ICD 10 D21.5: U lành mô liên kết và mô mềm khác của chậu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D21.6: U lành mô liên kết và mô mềm khác của thân mình, không...

Mã bệnh ICD 10 D21.6: U lành mô liên kết và mô mềm khác của thân mình, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D21: U lành khác của mô liên kết và mô mềm khác

Mã bệnh ICD 10 D21: U lành khác của mô liên kết và mô mềm khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D21.0: U lành mô liên kết và mô mềm khác của đầu, mặt và...

Mã bệnh ICD 10 D21.0: U lành mô liên kết và mô mềm khác của đầu, mặt và cổ. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D21.1: U lành mô liên kết và mô mềm khác của chi trên bao...

Mã bệnh ICD 10 D21.1: U lành mô liên kết và mô mềm khác của chi trên bao gồm vai. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D21.2: U lành mô liên kết và mô mềm khác của chi dưới, bào...

Mã bệnh ICD 10 D21.2: U lành mô liên kết và mô mềm khác của chi dưới, bào gồm háng. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành