D19

D19: U lành của trung mô

Mã bệnh ICD 10 D19: U lành của trung mô. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D19.0: U lành trung mô của màng phổi

Mã bệnh ICD 10 D19.0: U lành trung mô của màng phổi. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D19.1: U lành trung mô của phúc mạc

Mã bệnh ICD 10 D19.1: U lành trung mô của phúc mạc. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D19.7: U lành trung mô của các vị trí khác

Mã bệnh ICD 10 D19.7: U lành trung mô của các vị trí khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành

D19.9: U lành trung mô không xác định

Mã bệnh ICD 10 D19.9: U lành trung mô không xác định. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D10-D36 U lành