C73-C75

C75.8: U ác ảnh hưởng nhiều tuyến không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 C75.8: U ác ảnh hưởng nhiều tuyến không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C75.9: U ác của tuyến nội tiết không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 C75.9: U ác của tuyến nội tiết không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C75.5: U ác của thể động mạch chủ và phó hạch khác

Mã bệnh ICD 10 C75.5: U ác của thể động mạch chủ và phó hạch khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C74: U ác của tuyến thượng thận

Mã bệnh ICD 10 C74: U ác của tuyến thượng thận. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C74.0: U ác của vỏ tuyến thượng thận

Mã bệnh ICD 10 C74.0: U ác của vỏ tuyến thượng thận. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C74.1: U ác của tủy tuyến thượng thận

Mã bệnh ICD 10 C74.1: U ác của tủy tuyến thượng thận. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C74.9: U ác của tuyến thượng thận, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 C74.9: U ác của tuyến thượng thận, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C75: U ác của các tuyến nội tiết khác và các cơ quan liên...

Mã bệnh ICD 10 C75: U ác của các tuyến nội tiết khác và các cơ quan liên quan. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C75.0: U ác của tuyến cận giáp

Mã bệnh ICD 10 C75.0: U ác của tuyến cận giáp. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C75.1: U ác của tuyến yên

Mã bệnh ICD 10 C75.1: U ác của tuyến yên. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C75.2: U ác của ống sọ hầu

Mã bệnh ICD 10 C75.2: U ác của ống sọ hầu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C75.3: U ác của tuyến tùng

Mã bệnh ICD 10 C75.3: U ác của tuyến tùng. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C75.4: U ác của thể cảnh

Mã bệnh ICD 10 C75.4: U ác của thể cảnh. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên