C63

C63: U ác của cơ quan sinh dục nam khác và không đặc hiệu...

Mã bệnh ICD 10 C63: U ác của cơ quan sinh dục nam khác và không đặc hiệu khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C63.0: U ác của mào tinh

Mã bệnh ICD 10 C63.0: U ác của mào tinh. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C63.1: U ác của thừng tinh

Mã bệnh ICD 10 C63.1: U ác của thừng tinh. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C63.2: U ác của bìu (Dái)

Mã bệnh ICD 10 C63.2: U ác của bìu (Dái). Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C63.7: U ác của cơ quan sinh dục nam xác định khác

Mã bệnh ICD 10 C63.7: U ác của cơ quan sinh dục nam xác định khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C63.8: U ác với tổn thương chồng lấn của cơ quan sinh dục nam

Mã bệnh ICD 10 C63.8: U ác với tổn thương chồng lấn của cơ quan sinh dục nam. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C63.9: U ác của cơ quan sinh dục nam không xác định

Mã bệnh ICD 10 C63.9: U ác của cơ quan sinh dục nam không xác định. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên