C50

C50.2: U ác của 1/4 trên – trong vú

Mã bệnh ICD 10 C50.2: U ác của 1/4 trên - trong vú. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C50.3: U ác của 1/4 dưới – trong vú

Mã bệnh ICD 10 C50.3: U ác của 1/4 dưới - trong vú. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C50.4: U ác của 1/4 trên – ngoài vú

Mã bệnh ICD 10 C50.4: U ác của 1/4 trên - ngoài vú. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C50.5: U ác của 1/4 dưới – ngoài vú

Mã bệnh ICD 10 C50.5: U ác của 1/4 dưới - ngoài vú. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C50.6: U ác của đuôi nách của vú

Mã bệnh ICD 10 C50.6: U ác của đuôi nách của vú. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C50.8: U ác với tổn thương chồng lấn của vú

Mã bệnh ICD 10 C50.8: U ác với tổn thương chồng lấn của vú. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C50.9: U ác của vú không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 C50.9: U ác của vú không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C50: U ác của vú

Mã bệnh ICD 10 C50: U ác của vú. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C50.0: U ác của núm và quầng vú

Mã bệnh ICD 10 C50.0: U ác của núm và quầng vú. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C50.1: U ác của vùng trung tâm vú

Mã bệnh ICD 10 C50.1: U ác của vùng trung tâm vú. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên