C44

C44: U ác khác của da

Mã bệnh ICD 10 C44: U ác khác của da. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C44.0: U da ác tính của môi

Mã bệnh ICD 10 C44.0: U da ác tính của môi. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C44.1: U da ác tính của mi mắt, bao gồm khóe mắt

Mã bệnh ICD 10 C44.1: U da ác tính của mi mắt, bao gồm khóe mắt. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C44.2: U da ác tính của tai và ống tai ngoài

Mã bệnh ICD 10 C44.2: U da ác tính của tai và ống tai ngoài. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C44.3: U da ác tính của phần khác và không xác định vị trí...

Mã bệnh ICD 10 C44.3: U da ác tính của phần khác và không xác định vị trí của mặt. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C44.4: U da ác tính đầu và da cổ

Mã bệnh ICD 10 C44.4: U da ác tính đầu và da cổ. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C44.5: U da ác tính của thân mình

Mã bệnh ICD 10 C44.5: U da ác tính của thân mình. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C44.6: U da ác tính của chi trên, bao gồm vai

Mã bệnh ICD 10 C44.6: U da ác tính của chi trên, bao gồm vai. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C44.7: U da ác tính của chi dưới, bao gồm háng

Mã bệnh ICD 10 C44.7: U da ác tính của chi dưới, bao gồm háng. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C44.8: U ác với tổn thương chồng lấn của da

Mã bệnh ICD 10 C44.8: U ác với tổn thương chồng lấn của da. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C44.9: U da ác tính không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 C44.9: U da ác tính không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên