C43

C43.5: U hắc tố ác của thân mình

Mã bệnh ICD 10 C43.5: U hắc tố ác của thân mình. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C43.6: U hắc tố ác của chi trên, bao gồm vai

Mã bệnh ICD 10 C43.6: U hắc tố ác của chi trên, bao gồm vai. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C43.7: U hắc tố ác của chi dưới, bao gồm háng

Mã bệnh ICD 10 C43.7: U hắc tố ác của chi dưới, bao gồm háng. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C43.8: U hắc tố ác lan rông của da

Mã bệnh ICD 10 C43.8: U hắc tố ác lan rông của da. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C43.9: U hắc tố ác của da, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 C43.9: U hắc tố ác của da, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C43.3: U hắc tố ác của phần khác và phần không xác định vị...

Mã bệnh ICD 10 C43.3: U hắc tố ác của phần khác và phần không xác định vị trí của mặt. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C43.4: U hắc tố ác của đầu và cổ

Mã bệnh ICD 10 C43.4: U hắc tố ác của đầu và cổ. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C43: U hắc tố ác của da

Mã bệnh ICD 10 C43: U hắc tố ác của da. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C43.0: U hắc tố ác của môi

Mã bệnh ICD 10 C43.0: U hắc tố ác của môi. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C43.1: U hắc tố ác của mi mắt, bao gồm khóe mắt

Mã bệnh ICD 10 C43.1: U hắc tố ác của mi mắt, bao gồm khóe mắt. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C43.2: U hắc tố ác của tai và ống tai ngoài

Mã bệnh ICD 10 C43.2: U hắc tố ác của tai và ống tai ngoài. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên