B50-B64

B57.5: Bệnh Chagas (mãn tính) ảnh hưởng đến cơ quan khác

Mã bệnh ICD 10 B57.5: Bệnh Chagas (mãn tính) ảnh hưởng đến cơ quan khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B60.1: Bệnh do acanthamoeba

Mã bệnh ICD 10 B60.1: Bệnh do acanthamoeba. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B58: Bệnh do toxoplasma

Mã bệnh ICD 10 B58: Bệnh do toxoplasma. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B60.2: Bệnh do naegleria

Mã bệnh ICD 10 B60.2: Bệnh do naegleria. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B58.0†: Bệnh lý mắt do toxoplasma

Mã bệnh ICD 10 B58.0†: Bệnh lý mắt do toxoplasma. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B60.8: Bệnh do ký sinh trùng đơn bào, xác định khác

Mã bệnh ICD 10 B60.8: Bệnh do ký sinh trùng đơn bào, xác định khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B58.1†: Viêm gan do toxoplasma (K77.0*)

Mã bệnh ICD 10 B58.1†: Viêm gan do toxoplasma (K77.0*). Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B64: Bệnh do ký sinh trùng đơn bào không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 B64: Bệnh do ký sinh trùng đơn bào không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B58.2†: Viêm não màng não do toxoplasma (G05.2*)

Mã bệnh ICD 10 B58.2†: Viêm não màng não do toxoplasma (G05.2*). Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B58.3†: Bệnh do toxoplasma ở phổi (J17.3*)

Mã bệnh ICD 10 B58.3†: Bệnh do toxoplasma ở phổi (J17.3*). Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B58.8: Bệnh do toxoplasma có ảnh hưởng đến cơ quan khác

Mã bệnh ICD 10 B58.8: Bệnh do toxoplasma có ảnh hưởng đến cơ quan khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B58.9: Bệnh do toxoplasma, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 B58.9: Bệnh do toxoplasma, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B59†: Bệnh do pneumocystosis (J17.3*)

Mã bệnh ICD 10 B59†: Bệnh do pneumocystosis (J17.3*). Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B60: Bệnh do ký sinh trùng đơn bào khác, chưa phân loại

Mã bệnh ICD 10 B60: Bệnh do ký sinh trùng đơn bào khác, chưa phân loại. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B57.4: Bệnh Chagas (mãn tính) ảnh hưởng đến hệ thần kinh

Mã bệnh ICD 10 B57.4: Bệnh Chagas (mãn tính) ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B60.0: Bệnh do babesia

Mã bệnh ICD 10 B60.0: Bệnh do babesia. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B55.9: Bệnh do leishmania, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 B55.9: Bệnh do leishmania, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B52.9: Sốt rét Plasmodium malariae không biến chứng

Mã bệnh ICD 10 B52.9: Sốt rét Plasmodium malariae không biến chứng. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B56: Bệnh do trypanosoma châu Phi

Mã bệnh ICD 10 B56: Bệnh do trypanosoma châu Phi. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào

B53: Sốt rét khác có xác nhận về ký sinh trùng học

Mã bệnh ICD 10 B53: Sốt rét khác có xác nhận về ký sinh trùng học. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B50-B64 Bệnh do ký sinh trùng đơn bào