A90-A99

A99: Sốt xuất huyết do virus không xác định

Mã bệnh ICD 10 A99: Sốt xuất huyết do virus không xác định. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A96.0: Sốt xuất huyết Junin

Mã bệnh ICD 10 A96.0: Sốt xuất huyết Junin. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A96.1: Sốt xuất huyết Machupo

Mã bệnh ICD 10 A96.1: Sốt xuất huyết Machupo. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A96.2: Sốt Lassa

Mã bệnh ICD 10 A96.2: Sốt Lassa. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A96.8: Sốt xuất huyết do Arenavirus khác

Mã bệnh ICD 10 A96.8: Sốt xuất huyết do Arenavirus khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A96.9: Sốt xuất huyết do Arenavirus không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A96.9: Sốt xuất huyết do Arenavirus không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A98: Sốt xuất huyết do virus khác, chưa phân loại

Mã bệnh ICD 10 A98: Sốt xuất huyết do virus khác, chưa phân loại. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A98.0: Sốt xuất huyết Crimean – Congo

Mã bệnh ICD 10 A98.0: Sốt xuất huyết Crimean - Congo. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A98.1: Sốt xuất huyết Omsk

Mã bệnh ICD 10 A98.1: Sốt xuất huyết Omsk. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A98.2: Bệnh vùng rừng Kyasanur

Mã bệnh ICD 10 A98.2: Bệnh vùng rừng Kyasanur. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A93.8: Sốt virus xác định khác do tiết túc truyền

Mã bệnh ICD 10 A93.8: Sốt virus xác định khác do tiết túc truyền. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A98.3: Bệnh virus Marburg

Mã bệnh ICD 10 A98.3: Bệnh virus Marburg. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A94: Sốt virus do tiết túc truyền không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A94: Sốt virus do tiết túc truyền không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A98.4: Bệnh virus Ebola

Mã bệnh ICD 10 A98.4: Bệnh virus Ebola. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A95: Sốt vàng

Mã bệnh ICD 10 A95: Sốt vàng. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A98.5: Sốt xuất huyết với hội chứng thận

Mã bệnh ICD 10 A98.5: Sốt xuất huyết với hội chứng thận. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A95.0: Sốt vàng ở rừng

Mã bệnh ICD 10 A95.0: Sốt vàng ở rừng. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A98.8: Sốt xuất huyết do virus xác định khác

Mã bệnh ICD 10 A98.8: Sốt xuất huyết do virus xác định khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A95.1: Sốt vàng thành thị

Mã bệnh ICD 10 A95.1: Sốt vàng thành thị. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền

A95.9: Sốt vàng, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A95.9: Sốt vàng, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A90-A99 Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền