A36

A36: Bệnh bạch hầu

Mã bệnh ICD 10 A36: Bệnh bạch hầu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A30-A49 Bệnh nhiễm khuẩn khác

A36.0: Bệnh Bạch hầu họng

Mã bệnh ICD 10 A36.0: Bệnh Bạch hầu họng. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A30-A49 Bệnh nhiễm khuẩn khác

A36.1: Bệnh bạch hầu thể mũi – họng

Mã bệnh ICD 10 A36.1: Bệnh bạch hầu thể mũi - họng. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A30-A49 Bệnh nhiễm khuẩn khác

A36.2: Bệnh bạch hầu thanh quản

Mã bệnh ICD 10 A36.2: Bệnh bạch hầu thanh quản. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A30-A49 Bệnh nhiễm khuẩn khác

A36.3: Bệnh bạch hầu da

Mã bệnh ICD 10 A36.3: Bệnh bạch hầu da. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A30-A49 Bệnh nhiễm khuẩn khác

A36.8: Bệnh bạch hầu khác

Mã bệnh ICD 10 A36.8: Bệnh bạch hầu khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A30-A49 Bệnh nhiễm khuẩn khác

A36.9: Bạch hầu, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A36.9: Bạch hầu, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A30-A49 Bệnh nhiễm khuẩn khác