Q98.1: Hội chứng Kilne feiter, nam có hơn 2 nhiễm sắc thể X

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã xác định Nam giới POA Exemp

Mã bệnh Q98.1 là gì? Chẩn đoán Q98.1 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã Q98.1 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã Q98.1 là mã bệnh ICD 10 Hội chứng Kilne feiter, nam có hơn 2 nhiễm sắc thể X.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 266
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: Q98.1

Quy tắc áp dụng

 • Áp dụng mã Q98.1 ICD 10 cho đối tượng Nam vì hầu như không thể áp dụng cho Nữ.
 • Áp dụng mã Q98.1 được coi là miễn báo cáo Present On Admission (POA Exempt)

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã Q98.1 ICD 10 là mã có thể lập hóa đơn/xác định (Billable/Specific): mã dùng để xác định tên chẩn đoán mà có thể xuất hóa đơn cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã Q98.1 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã Q98.1 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 Q98.1 Hội chứng Kilne feiter, nam có hơn 2 nhiễm sắc thể Xcó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã Q98.1
 • Mã bệnh Q98.1 là mã ICD 10 Hội chứng Kilne feiter, nam có hơn 2 nhiễm sắc thể X
 • Q98.1 thuộc mã loại Q98 là mã ICD 10 Bất thường nhiễm sắc thể giới tính khác, kiểu hình nam không xếp loại được ở chỗ khác
 • Q98.1 thuộc mã nhóm chính Q90-Q99 là mã ICD 10 Các bất thường nhiễm sắc thể, chưa được phân loại
 • Q98.1 thuộc mã chương Q00-Q99 là mã ICD 10 Dị tật bẩm sinh, biến dạng và bất thường về nhiễm sắc thể
 • Q98.1 thuộc Chương XVII - Dị tật bẩm sinh, biến dạng và bất thường về nhiễm sắc thể
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh Q98.1 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code Q98.1 is ICD 10 CM code for Klinefelter s syndrome, male with more than two X chromosomes
 • Q98 is ICD 10 CM for Other sex chromosome abnormalities, male phenotype, not elsewhere classified
 • Q90-Q99 is ICD 10 CM code for Chromosomal abnormalities, not elsewhere classified
 • Q00-Q99 is ICD 10 CM code for Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
 • Chapter XVII Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q98.1 ICD-10-CM Coding Rules
 • Q98.1 is a billable/specific ICD-10-CM code that can be used to indicate a diagnosis for reimbursement purposes.
 • Q98.1 is applicable to male patients.
 • Q98.1 is considered exempt from POA reporting.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here