P81: Các rối loạn điều nhiệt khác của trẻ sơ sinh

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã chưa xác định

Mã bệnh P81 là gì? Chẩn đoán P81 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã P81 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã P81 là mã bệnh ICD 10 Các rối loạn điều nhiệt khác của trẻ sơ sinh.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 253
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: P81.-

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã P81 ICD 10 là mã không thể lập hóa đơn/không xác định (Non-Billable/Non-Specific): mã không thể dùng để xác định tên chẩn đoán cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã P81 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã P81 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 P81 Các rối loạn điều nhiệt khác của trẻ sơ sinhcó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã P81
 • Mã bệnh P81 là mã ICD 10 Các rối loạn điều nhiệt khác của trẻ sơ sinh
 • P81 thuộc mã loại P81 là mã ICD 10 Các rối loạn điều nhiệt khác của trẻ sơ sinh
 • P81 thuộc mã nhóm chính P80-P83 là mã ICD 10 Các bệnh lý của da và điều hòa thân nhiệt của thai và trẻ sơ sinh
 • P81 thuộc mã chương P00-P96 là mã ICD 10 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh
 • P81 thuộc Chương XVI - Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh P81 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code P81 is ICD 10 CM code for Other disturbances of temperature regulation of newborn
 • P81 is ICD 10 CM for Other disturbances of temperature regulation of newborn
 • P80-P83 is ICD 10 CM code for Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn
 • P00-P96 is ICD 10 CM code for Certain conditions originating in the perinatal period
 • Chapter XVI Certain conditions originating in the perinatal period
P81 ICD-10-CM Coding Rules
 • P81 should not be used for reimbursement purposes as there are multiple codes below it that contain a greater level of detail.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here