P22.9: Suy hô hấp của trẻ sơ sinh, chưa xác định

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã xác định

Mã bệnh P22.9 là gì? Chẩn đoán P22.9 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã P22.9 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã P22.9 là mã bệnh ICD 10 Suy hô hấp của trẻ sơ sinh, chưa xác định.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 249
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: P22.9

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã P22.9 ICD 10 là mã có thể lập hóa đơn/xác định (Billable/Specific): mã dùng để xác định tên chẩn đoán mà có thể xuất hóa đơn cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã P22.9 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã P22.9 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 P22.9 Suy hô hấp của trẻ sơ sinh, chưa xác địnhcó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã P22.9
 • Mã bệnh P22.9 là mã ICD 10 Suy hô hấp của trẻ sơ sinh, chưa xác định
 • P22.9 thuộc mã loại P22 là mã ICD 10 Suy hô hấp của trẻ sơ sinh
 • P22.9 thuộc mã nhóm chính P20-P29 là mã ICD 10 Rối loạn hô hấp và tim mạch đặc hiệu cho giai đoạn chu sinh
 • P22.9 thuộc mã chương P00-P96 là mã ICD 10 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh
 • P22.9 thuộc Chương XVI - Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh P22.9 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code P22.9 is ICD 10 CM code for Respiratory distress of newborn, unspecified
 • P22 is ICD 10 CM for Respiratory distress of newborn
 • P20-P29 is ICD 10 CM code for Respiratory and cardiovascular disorders specific to the perinatal period
 • P00-P96 is ICD 10 CM code for Certain conditions originating in the perinatal period
 • Chapter XVI Certain conditions originating in the perinatal period
P22.9 ICD-10-CM Coding Rules
 • P22.9 is a billable/specific ICD-10-CM code that can be used to indicate a diagnosis for reimbursement purposes.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here