O97: Tử vong vì di chứng của nguyên nhân sản khoa trực tiếp

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015

Mã bệnh O97 là gì? Chẩn đoán O97 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã O97 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã O97 là mã bệnh ICD 10 Tử vong vì di chứng của nguyên nhân sản khoa trực tiếp.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 244
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: O97.-

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã O97 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã O97 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 O97 Tử vong vì di chứng của nguyên nhân sản khoa trực tiếpcó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã O97
 • Mã bệnh O97 là mã ICD 10 Tử vong vì di chứng của nguyên nhân sản khoa trực tiếp
 • O97 thuộc mã loại O97 là mã ICD 10 Tử vong vì di chứng của nguyên nhân sản khoa trực tiếp
 • O97 thuộc mã nhóm chính O94-O99 là mã ICD 10 Các tình trạng sản khoa khác, chưa được phân loại ở phần khác (O94-O99)
 • O97 thuộc mã chương O00-O99 là mã ICD 10 Thai nghén, sinh đẻ và hậu sản
 • O97 thuộc Chương XV - Thai nghén, sinh đẻ và hậu sản
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh O97 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code O97 is ICD 10 CM code for Death from sequelae of obstetric causes
 • O97 is ICD 10 CM for Death from sequelae of obstetric causes
 • O94-O99 is ICD 10 CM code for Other obstetric conditions, not elsewhere classified
 • O00-O99 is ICD 10 CM code for Pregnancy, childbirth and the puerperium
 • Chapter XV Pregnancy, childbirth and the puerperium
O97 ICD-10-CM Coding Rules

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here