L26: Đỏ da toàn thân

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã xác định Bệnh cần điều trị dài ngày

Mã bệnh L26 là gì? Chẩn đoán L26 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã L26 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã L26 là mã bệnh ICD 10 Đỏ da toàn thân.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 199
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: L26

Quy tắc áp dụng

 • Áp dụng mã L26 cho bệnh cần điều trị dài ngày

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã L26 ICD 10 là mã có thể lập hóa đơn/xác định (Billable/Specific): mã dùng để xác định tên chẩn đoán mà có thể xuất hóa đơn cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã L26 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã L26 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 L26 Đỏ da toàn thâncó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã L26
 • Mã bệnh L26 là mã ICD 10 Đỏ da toàn thân
 • L26 thuộc mã loại L26 là mã ICD 10 Đỏ da toàn thân
 • L26 thuộc mã nhóm chính L20-L30 là mã ICD 10 Viêm da và chàm
 • L26 thuộc mã chương L00-L99 là mã ICD 10 Nhiễm trùng da và tổ chức dưới da
 • L26 thuộc Chương XII - Nhiễm trùng da và tổ chức dưới da
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh L26 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code L26 is ICD 10 CM code for Exfoliative dermatitis
 • L26 is ICD 10 CM for Exfoliative dermatitis
 • L20-L30 is ICD 10 CM code for Dermatitis and eczema
 • L00-L99 is ICD 10 CM code for Diseases of the skin and subcutaneous tissue
 • Chapter XII Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L26 ICD-10-CM Coding Rules
 • L26 is a billable/specific ICD-10-CM code that can be used to indicate a diagnosis for reimbursement purposes.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here