D65: Đông máu nội mạch rải rác (hội chứng tiêu fibrin)

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã xác định

Mã bệnh D65 là gì? Chẩn đoán D65 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã D65 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã D65 là mã bệnh ICD 10 Đông máu nội mạch rải rác (hội chứng tiêu fibrin).
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 099
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: D65

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã D65 ICD 10 là mã có thể lập hóa đơn/xác định (Billable/Specific): mã dùng để xác định tên chẩn đoán mà có thể xuất hóa đơn cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã D65 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã D65 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 D65 Đông máu nội mạch rải rác (hội chứng tiêu fibrin)có thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã D65
 • Mã bệnh D65 là mã ICD 10 Đông máu nội mạch rải rác (hội chứng tiêu fibrin)
 • D65 thuộc mã loại D65 là mã ICD 10 Đông máu nội mạch rải rác (hội chứng tiêu fibrin)
 • D65 thuộc mã nhóm chính D65-D69 là mã ICD 10 Các rối loạn đông máu, ban xuất huyết và tình trạng xuất huyết khác
 • D65 thuộc mã chương D50-D89 là mã ICD 10 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch
 • D65 thuộc Chương III - Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh D65 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code D65 is ICD 10 CM code for Disseminated intravascular coagulation (defibrination syndrome)
 • D65 is ICD 10 CM for Disseminated intravascular coagulation (defibrination syndrome)
 • D65-D69 is ICD 10 CM code for Coagulation defects, purpura and other haemorrhagic conditions
 • D50-D89 is ICD 10 CM code for Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
 • Chapter III Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
D65 ICD-10-CM Coding Rules
 • D65 is a billable/specific ICD-10-CM code that can be used to indicate a diagnosis for reimbursement purposes.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here