A84.1: Viêm não Trung Âu do ve truyền

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã xác định

Mã bệnh A84.1 là gì? Chẩn đoán A84.1 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã A84.1 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã A84.1 là mã bệnh ICD 10 Viêm não Trung Âu do ve truyền.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 030
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: A84.1

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã A84.1 ICD 10 là mã có thể lập hóa đơn/xác định (Billable/Specific): mã dùng để xác định tên chẩn đoán mà có thể xuất hóa đơn cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã A84.1 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã A84.1 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 A84.1 Viêm não Trung Âu do ve truyềncó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã A84.1
 • Mã bệnh A84.1 là mã ICD 10 Viêm não Trung Âu do ve truyền
 • A84.1 thuộc mã loại A84 là mã ICD 10 Viêm não virus do ve truyền
 • A84.1 thuộc mã nhóm chính A80-A89 là mã ICD 10 Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương
 • A84.1 thuộc mã chương A00-B99 là mã ICD 10 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng
 • A84.1 thuộc Chương I - Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh A84.1 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code A84.1 is ICD 10 CM code for Central European tick-borne encephalitis
 • A84 is ICD 10 CM for Tick-borne viral encephalitis
 • A80-A89 is ICD 10 CM code for Viral infections of the central nervous system
 • A00-B99 is ICD 10 CM code for Certain infectious and parasitic diseases
 • Chapter I Certain infectious and parasitic diseases
A84.1 ICD-10-CM Coding Rules
 • A84.1 is a billable/specific ICD-10-CM code that can be used to indicate a diagnosis for reimbursement purposes.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here