A81: Bệnh do virus không điển hình ở hệ thần kinh trung ương

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã chưa xác định

Mã bệnh A81 là gì? Chẩn đoán A81 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã A81 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã A81 là mã bệnh ICD 10 Bệnh do virus không điển hình ở hệ thần kinh trung ương.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 041
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: A81.-

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã A81 ICD 10 là mã không thể lập hóa đơn/không xác định (Non-Billable/Non-Specific): mã không thể dùng để xác định tên chẩn đoán cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã A81 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã A81 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 A81 Bệnh do virus không điển hình ở hệ thần kinh trung ươngcó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã A81
 • Mã bệnh A81 là mã ICD 10 Bệnh do virus không điển hình ở hệ thần kinh trung ương
 • A81 thuộc mã loại A81 là mã ICD 10 Bệnh do virus không điển hình ở hệ thần kinh trung ương
 • A81 thuộc mã nhóm chính A80-A89 là mã ICD 10 Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương
 • A81 thuộc mã chương A00-B99 là mã ICD 10 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng
 • A81 thuộc Chương I - Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh A81 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code A81 is ICD 10 CM code for Atypical virus infections of central nervous system
 • A81 is ICD 10 CM for Atypical virus infections of central nervous system
 • A80-A89 is ICD 10 CM code for Viral infections of the central nervous system
 • A00-B99 is ICD 10 CM code for Certain infectious and parasitic diseases
 • Chapter I Certain infectious and parasitic diseases
A81 ICD-10-CM Coding Rules
 • A81 should not be used for reimbursement purposes as there are multiple codes below it that contain a greater level of detail.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here