A34: Bệnh uốn ván sản khoa

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã xác định Sản khoa Phụ nữ

Mã bệnh A34 là gì? Chẩn đoán A34 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã A34 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã A34 là mã bệnh ICD 10 Bệnh uốn ván sản khoa.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 013
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: A34

Quy tắc áp dụng

 • Áp dụng mã A34 ICD 10 cho bệnh nhân thai sản/sản phụ khoa từ 12 - 55 tuổi.
 • Áp dụng mã A34 ICD 10 cho đối tượng Nữ vì hầu như không thể áp dụng cho Nam.

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã A34 ICD 10 là mã có thể lập hóa đơn/xác định (Billable/Specific): mã dùng để xác định tên chẩn đoán mà có thể xuất hóa đơn cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã A34 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã A34 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 A34 Bệnh uốn ván sản khoacó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã A34
 • Mã bệnh A34 là mã ICD 10 Bệnh uốn ván sản khoa
 • A34 thuộc mã loại A34 là mã ICD 10 Bệnh uốn ván sản khoa
 • A34 thuộc mã nhóm chính A30-A49 là mã ICD 10 Bệnh nhiễm khuẩn khác
 • A34 thuộc mã chương A00-B99 là mã ICD 10 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng
 • A34 thuộc Chương I - Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh A34 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code A34 is ICD 10 CM code for Obstetrical tetanus
 • A34 is ICD 10 CM for Obstetrical tetanus
 • A30-A49 is ICD 10 CM code for Other bacterial diseases
 • A00-B99 is ICD 10 CM code for Certain infectious and parasitic diseases
 • Chapter I Certain infectious and parasitic diseases
A34 ICD-10-CM Coding Rules
 • A34 is a billable/specific ICD-10-CM code that can be used to indicate a diagnosis for reimbursement purposes.
 • A34 is applicable to maternity patients aged 12 - 55 years inclusive.
 • A34 is applicable to female patients.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here