Trang chủ Vần Y

Vần Y

Y91.3: Nhiễm độc rượu rất nặng

Mã bệnh ICD 10 Y91.3: Nhiễm độc rượu rất nặng. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y91.9: Có liên quan đến rượu, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 Y91.9: Có liên quan đến rượu, không đặc hiệu. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y95: Điều kiện bệnh viện

Mã bệnh ICD 10 Y95: Điều kiện bệnh viện. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y96: Điều kiện liên quan đến lao động

Mã bệnh ICD 10 Y96: Điều kiện liên quan đến lao động. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y97: Điều kiện liên quan đến ô nhiễm môi trường

Mã bệnh ICD 10 Y97: Điều kiện liên quan đến ô nhiễm môi trường. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y98: Điều kiện liên quan đến cách sống

Mã bệnh ICD 10 Y98: Điều kiện liên quan đến cách sống. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y90.9: Có cồn trong máu không rõ mức độ

Mã bệnh ICD 10 Y90.9: Có cồn trong máu không rõ mức độ. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y91: Bằng chứng liên quan đến rượu xác định bằng mức độ nhiễm độc

Mã bệnh ICD 10 Y91: Bằng chứng liên quan đến rượu xác định bằng mức độ nhiễm độc. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y91.0: Nhiễm độc rượu nhẹ

Mã bệnh ICD 10 Y91.0: Nhiễm độc rượu nhẹ. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y91.1: Nhiễm độc rượu trung bình

Mã bệnh ICD 10 Y91.1: Nhiễm độc rượu trung bình. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y91.2: Nhiễm độc rượu nặng

Mã bệnh ICD 10 Y91.2: Nhiễm độc rượu nặng. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y90.3: Mức cồn trong máu ở 60-79mg/100 ml

Mã bệnh ICD 10 Y90.3: Mức cồn trong máu ở 60-79mg/100 ml. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y88.2: Di chứng của tác dụng ngược kết hợp với dụng cụ y tế...

Mã bệnh ICD 10 Y88.2: Di chứng của tác dụng ngược kết hợp với dụng cụ y tế dùng trong chẩn đoán và điều trị. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y85-Y89 Di chứng của các nguyên nhân bên ngoài gây biến chứng và tử vong

Y90.4: Mức cồn trong máu ở 80-99mg/100 ml

Mã bệnh ICD 10 Y90.4: Mức cồn trong máu ở 80-99mg/100 ml. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y88.3: Di chứng của thủ thuật nội, ngoại khoa – coi như là nguyên...

Mã bệnh ICD 10 Y88.3: Di chứng của thủ thuật nội, ngoại khoa - coi như là nguyên nhân của phản ứng bất thường ở người bệnh, hay biến chứng sau này, mà không thấy rõ rủi ro trong lúc tiến hành thủ thuật. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y85-Y89 Di chứng của các nguyên nhân bên ngoài gây biến chứng và tử vong

Y90.5: Mức cồn trong máu ở 100-119mg/100 ml

Mã bệnh ICD 10 Y90.5: Mức cồn trong máu ở 100-119mg/100 ml. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y89: Di chứng của các nguyên nhân bên ngoài khác

Mã bệnh ICD 10 Y89: Di chứng của các nguyên nhân bên ngoài khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y85-Y89 Di chứng của các nguyên nhân bên ngoài gây biến chứng và tử vong

Y90.6: Mức cồn trong máu ở 120-119mg/100 ml

Mã bệnh ICD 10 Y90.6: Mức cồn trong máu ở 120-119mg/100 ml. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y89.0: Di chứng của can thiệp hợp pháp

Mã bệnh ICD 10 Y89.0: Di chứng của can thiệp hợp pháp. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y85-Y89 Di chứng của các nguyên nhân bên ngoài gây biến chứng và tử vong

Y90.7: Mức cồn trong máu ở 220-239mg/100 ml

Mã bệnh ICD 10 Y90.7: Mức cồn trong máu ở 220-239mg/100 ml. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác