Trang chủ Vần F

Vần F

F92: Các rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc

Mã bệnh ICD 10 F92: Các rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F90-F98 Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

F90.1: Rối loạn hành vi tăng động

Mã bệnh ICD 10 F90.1: Rối loạn hành vi tăng động. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F90-F98 Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

F92.0: Rối loạn hành vi trầm cảm

Mã bệnh ICD 10 F92.0: Rối loạn hành vi trầm cảm. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F90-F98 Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

F90.8: Rối loạn tăng động khác

Mã bệnh ICD 10 F90.8: Rối loạn tăng động khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F90-F98 Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

F90.9: Rối loạn tăng động, không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F90.9: Rối loạn tăng động, không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F90-F98 Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

F84.4: Rối loạn tăng hoạt động kết hợp với chậm phát triển tâm thần...

Mã bệnh ICD 10 F84.4: Rối loạn tăng hoạt động kết hợp với chậm phát triển tâm thần và các động tác định hình. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F91: Rối loạn hành vi

Mã bệnh ICD 10 F91: Rối loạn hành vi. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F90-F98 Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

F84.5: Hội chứng Asperger

Mã bệnh ICD 10 F84.5: Hội chứng Asperger. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F91.0: Rối loạn hành vi khu trú trong môi trường gia đình

Mã bệnh ICD 10 F91.0: Rối loạn hành vi khu trú trong môi trường gia đình. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F90-F98 Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

F84.8: Các rối loạn lan tỏa khác của sự phát triển

Mã bệnh ICD 10 F84.8: Các rối loạn lan tỏa khác của sự phát triển. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F91.1: Rối loạn hành vi ở những người kém thích ứng xã hội

Mã bệnh ICD 10 F91.1: Rối loạn hành vi ở những người kém thích ứng xã hội. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F90-F98 Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

F84.9: Rối loạn phát triển lan tỏa không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F84.9: Rối loạn phát triển lan tỏa không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F80.2: Rối loạn ngôn ngữ tiếp nhận

Mã bệnh ICD 10 F80.2: Rối loạn ngôn ngữ tiếp nhận. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F82: Rối loạn đặc hiệu sự phát triển chức năng vận động

Mã bệnh ICD 10 F82: Rối loạn đặc hiệu sự phát triển chức năng vận động. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F80.3: Vong ngôn mắc phải với động kinh [Landau-Kleffner]

Mã bệnh ICD 10 F80.3: Vong ngôn mắc phải với động kinh [Landau-Kleffner]. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F83: Các rối loạn đặc hiệu hỗn hợp của sự phát triển

Mã bệnh ICD 10 F83: Các rối loạn đặc hiệu hỗn hợp của sự phát triển. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F80.8: Rối loạn phát triển về lời nói và ngôn ngữ khác

Mã bệnh ICD 10 F80.8: Rối loạn phát triển về lời nói và ngôn ngữ khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F84: Rối loạn lan tỏa sự phát triển

Mã bệnh ICD 10 F84: Rối loạn lan tỏa sự phát triển. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F80.9: Rối loạn phát triển về lời nói và ngôn ngữ không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 F80.9: Rối loạn phát triển về lời nói và ngôn ngữ không đặc hiệu. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F84.0: Tính tự kỷ ở trẻ em

Mã bệnh ICD 10 F84.0: Tính tự kỷ ở trẻ em. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý